امتیازات

رادیو امید جوان از شماست !

برنامه های رادیو امید جوان چطور است؟
خیلی عالیست (72 امتیازها)
عالیست (18 امتیازها)
خوب است (23 امتیازها)