22زندانی امروزازمحبس ولایت غزنی آزادشدند

این رندانیان براساس فرمان ریاست جمهوری کشوربه مناسبت هشتم ثورروزپیروزی مجاهدین آزادگردیدند.

رادیو امیدجوان در حال توسعه است : پرنیان برنامه ذهنی و تفریحی

شما میتوانید نشرات این رادیو را روی موج ۹۶.۹ اف ام و به گونه آنلاین نیز شنونده باشید


Aftab TV

نظرسنجی: رادیو امید جوان از شماست !

برنامه های رادیو امید جوان چطور است؟

خبرنامه